Zásady ochrany osobních údajů

            V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků. Vaše údaje spravuje a zpracovává Petr Baťa IČ: 62187694, se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín, zapsaný u živnostenského úřadu Vizovice č.j. ŽÚ-VIZ/170/2009/2.

            Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o žádost o odpověď na dotaz odeslaný z webové stránky - Vyplněním montážního listu a objednávkového listu. Zpracováváme osobní údaje, které nám sdělíte odesláním dotazu prostřednictvím našich webových stránek nebo při objednání opravárenských služeb prostřednictvím telefonní nebo elektronické komunikace. Jedná se nejčastěji o  jméno a příjmení,  adresu zákazníka,  telefonní číslo, e-mail.

            S Vašimi osobními údaji disponujeme pouze my a nikomu dalšímu je nepředáváme. Osobní údaje zpracováváme za účelem právních povinností a v případě elektronické komunikace se Vaše osobní údaje nacházejí na e-mailovém serveru společnosti , která k osobním údajům nemá přístup. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, finančnímu úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

            Soubory Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží nám k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Pomocí cookies můžeme vyhodnocovat návštěvnost našich stránek pomocí Google Analytics. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookie povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie naším webem. Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče.

            Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 5 let po ukončení smluvního vztahu. Jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky).

            Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,  omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,  dvoustupňovým ochranným systém - pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon. 

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

  1. na informace
  2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění
  4. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  6. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod)
  7. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
  8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování
  9. podat stížnost u dozorového orgánu.

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: servisni@email.cz nebo písemně na adrese: Petr Baťa, Slunečná 4548, 760 05 Zlín V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při využití Vašich práv můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.